Trương Thị Thanh Ngọc không còn là cổ đông lớn (CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – TAR)
21-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Thị Thanh Ngọc- Mã chứng khoán: TAR
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.599.300 CP (tỷ lệ 7,43%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.035.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 564.300 CP (tỷ lệ 1,61%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 15/01/2020.
Tin tiếp theo