Trần Thị Ái Liên – Kế toán trưởng – đăng ký bán 20.000 CP (Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET – NET)
09-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Ái Liên
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
– Mã chứng khoán: NET
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 24.952 CP (tỷ lệ 0,11%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/01/2020.
Tin tiếp theo