Tống Văn Thiều – Ủy viên HĐQT – đã bán 0 CP (CTCP Gia Lai CTC – CTC)
21-02-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tống Văn Thiều
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: CTC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 993.166 CP (tỷ lệ 11,29%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 993.166 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 993.166 CP (tỷ lệ 11,29%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: không có được mức giá phù hợp với yêu cầu và chưa có đối tác để thực hiện giao dịch
– Ngày bắt đầu giao dịch: 22/01/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 14/02/2020.
Tin tiếp theo