TNG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-08-2019
Theo công văn số 856/TB-SGDHN ngày 01/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TNG niêm yết bổ sung, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
Mã chứng khoán:
TNG
Mã ISIN:
VN000000TNG4
Ngày giao dịch chính thức :
09/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TNG niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2019).
Tin tiếp theo