TMT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19-07-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Ô tô TMT
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô TMT
Mã chứng khoán:
TMT
Mã ISIN:
VN000000TMT9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/08/2019
– Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
–  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/08/2019 đến ngày 05/09/2019
– Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Công ty cổ phần Ô tô TMT, số 199B, phố Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà trưng,  thành phố Hà Nội
–  Nội dung lấy ý kiến:
     a) Thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản như sau:
1.1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 do chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
1.2. Thông qua việc giới thiệu và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021;
1.3. Tờ trình thông qua đề nghị của ông Bùi Văn Hữu và người có liên quan được mua cổ phiếu TMT vượt qua các tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành mà không phải thực hiện việc chào mua công khai.
     b) Các vấn đề khác.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 07/08/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin tiếp theo