TKU: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
15-08-2019
Theo công văn số 907a/TB-SGDHN ngày 12/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TKU niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Công nghiệp Tung Kuang
Mã chứng khoán:
TKU
Mã ISIN:
VN000000TKU1
Ngày giao dịch đầu tiên :
19/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TKU niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2019).
Tin tiếp theo