TIS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
18-02-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
Mã chứng khoán:
TIS
Mã ISIN:
VN000000TIS9
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
10/03/2020
– Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian dự kiến thực hiện:           10/04/2020  
– Địa điểm thực hiện: Nhà văn hóa Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Tổ 14, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).
– Nội dung họp:
a. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 của Công ty.
b. Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.
c. Các tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
– Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
– Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
– Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
– Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
– Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên;
– Một số nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 12/03/2020
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
Tin tiếp theo