THP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
13-11-2019
Theo công văn số 1330/TB-SGDHN ngày 11/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch THP, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
Mã chứng khoán:
THP
Mã ISIN:
VN000000THP7
Ngày giao dịch đầu tiên :
18/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán THP từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 18/11/2019.
Tin tiếp theo