TEG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-08-2019
Theo công văn số 1036/TB-SGDHCM ngày 01/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TEG, cụ thể:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành
Mã chứng khoán:
TEG
Mã ISIN:
VN000000TEG3
Ngày giao dịch chính thức :
09/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TEG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/08/2019.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2019)
Tin tiếp theo