TDM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
30-07-2019
Theo công văn số 1015/TB-SGDHCM ngày 24/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TDM, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một
Mã chứng khoán:
TDM
Mã ISIN:
VN000000TDM3
Ngày giao dịch chính thức :
01/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TDM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 01/08/2019.(Phát hành cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra công chúng và phát hành riêng lẻ)

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo