TDH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
21-08-2019
Theo công văn số 1087/TB-SGDHCM ngày 15/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TDH, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
Mã chứng khoán:
TDH
Mã ISIN:
VN000000TDH3
Ngày giao dịch chính thức :
22/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TDH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/08/2019.(Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019)
Tin tiếp theo