TD1939200: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
01-08-2019
Theo công văn số 864/TB-SGDHN ngày 01/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ, cụ thể:    
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 12/2019
Mã chứng khoán:
TD1939200
Mã ISIN:
VNTD19392008
Ngày giao dịch chính thức :
02/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 02/08/2019.
Tin tiếp theo