TD1929181: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
06-12-2019
Theo công văn số 1423/TB-SGDHN ngày 05/12/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ, cụ thể:     
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 167/2019
Mã chứng khoán:
TD1929181
Mã ISIN:
VNTD19291812
Ngày giao dịch đầu tiên :
06/12/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 06/12/2019.
Tin tiếp theo