TD1929177: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
05-07-2019
Theo công văn số 739/TB-SGDHN ngày 04/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 67/2019
Mã chứng khoán:
TD1929177
Mã ISIN:
VNTD19291770
Ngày giao dịch chính thức :
05/07/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 05/07/2019.
Tin tiếp theo