TD1929176: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-05-2019
Theo công văn số 467/TB-SGDHN ngày 03/05/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 30/2019
Mã chứng khoán:
TD1929176
Mã ISIN:
VNTD19291762
Ngày giao dịch chính thức :
06/05/2019
Tin tiếp theo