TD1926170: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
30-08-2019
Theo công văn số 1035/TB-SGDHN ngày 29/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch bổ sung của trái phiếu Chính Phủ, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 05/2019
Mã chứng khoán:
TD1926170
Mã ISIN:
VNTD19261708
Ngày giao dịch đầu tiên :
30/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 30/08/2019.
Tin tiếp theo