TD1924164: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
13-09-2019
Theo công văn số 1092/TB-SGDHN ngày 12/09/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của trái phiếu Chính phủ, cụ thể:  
Tên chứng khoán:
Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 127/2019
Mã chứng khoán:
TD1924164
Mã ISIN:
VNTD19241643
Ngày giao dịch đầu tiên :
13/09/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán trái phiếu trên từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 13/09/2019.
Tin tiếp theo