TCB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
08-11-2019
Theo công văn số 1330/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết TCB, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
Mã chứng khoán:
TCB
Mã ISIN:
VN000000TCB8
Ngày giao dịch chính thức :
15/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TCB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 15/11/2019. (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)
Tin tiếp theo