TBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 9 năm 2020
03-04-2020

 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần thứ 9 năm 2020 như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo