SSI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
12-02-2018
Theo công văn số 145/TB-SGDHCM ngày 07/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết SSI, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SSI từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SSI
Mã ISIN:
VN000000SSI1
Ngày giao dịch chính thức :
23/12/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo