SOV: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
05-07-2019
Theo công văn số 736/TB-SGDHN ngày 03/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch SOV, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Mắt kính Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SOV
Mã ISIN:
VN000000SOV3
Ngày giao dịch đầu tiên :
10/07/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SOV từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/07/2019.
Tin tiếp theo