SLD: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
11-09-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Địa ốc Sacom
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Địa ốc Sacom
Mã chứng khoán:
SLD
Mã ISIN:
VN000000SLD7
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
20/09/2019
Lý do và mục đích:   Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
–     Tỷ lệ thực hiện: 100 : 05 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới phát hành thêm)
–     Phương thức làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông sẽ được hủy bỏ.
–     Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A nhận được như sau: (1.235*5):100=61,75 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 61 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.
–     Địa điểm thực hiện:
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Địa ốc SACOM, địa chỉ: 178/6, đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ), P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD /nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/09/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.