SKG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-08-2019
Theo công văn số 1075/TB-SGDHCM ngày 13/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết SKG, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang
Mã chứng khoán:
SKG
Mã ISIN:
VN000000SKG2
Ngày giao dịch chính thức :
22/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SKG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/08/2019.(Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2019)
Tin tiếp theo