SJS: Điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng về thời gian thanh toán cổ tức trong thông báo số 1388 ngày 20/12/2017 và thông báo 1220 ngày 01/10/2018
17-04-2019

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo điều chỉnh nội dung thông báo ngày đăng ký cuối cùng về thời gian thanh toán cổ tức trong thông báo số 1388 ngày 20/12/2017 và thông báo 1220 ngày 01/10/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) như sau:

Các tập tin đính kèm
Tin tiếp theo