SHA: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
02-10-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Mã chứng khoán:
SHA
Mã ISIN:
VN000000SHA1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
14/10/2019
1. Lý do và mục đích:
   – Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
    – Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu
2. Nội dung cụ thể
a. Chi trả cổ tức bằng tiền
– Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
– Ngày thanh toán: ngày 25/10/2019
Địa điểm thực hiện:
Ø     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Ø     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn – 292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá.
– Đối với cổ phiếu phổ thông: 100:10 ( tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ  đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
         Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 196 CP * 10/100 = 19,60 cổ phiếu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,60 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là 0,60*10.000 = 6.000 đồng và trả cho Cổ đông A.
Địa điểm thực hiện:
Ø     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Ø     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Sơn Hà Sài Gòn – 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do CNVSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho CNVSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với CNVSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD. Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho CNVSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với CNVSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 16/10/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, CNVSD sẽ coi danh sách do CNVSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của CNVSD.