SGR: Nghị quyết HĐQT về việc đồng ý đầu tư vào CTCP XD Sài Gòn Kim Hảo và cử người đại diện quản lý phấn vốn góp
04-12-2019
Tin tiếp theo