SFI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
15-08-2019
Theo công văn số 1072/TB-SGDHCM ngày 12/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết SFI, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
Mã chứng khoán:
SFI
Mã ISIN:
VN000000SFI8
Ngày giao dịch chính thức :
19/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SFI từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/08/2019.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2019)
Tin tiếp theo