SD5: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
20-03-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sông Đà 5
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 5
Mã chứng khoán:
SD5
Mã ISIN:
VN000000SD58
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
07/04/2020
– Lý do và mục đích:
1. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Nội dung cụ thể:
1. Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền:
+ Tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
·     Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu
·     Thời gian chi trả: 22/04/2020
Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
·     Tỷ lệ thực hiện 4%/ cổ phiếu
·     Thời gian chi trả: 30/06/2020.
+ Địa điểm thực hiện:
·     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/ lợi tức/lãi, gốc trái phiếu Công ty tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
·     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 5 sau khi xuất trình chứng minh thư nhân dân vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/04/2020 (đợt 1) và từ ngày 30/06/2020 (đợt 2).
2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông:
+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2020 (thời gian tổ chức cụ thể sẽ thông báo sau).
+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp;
+ Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 09/04/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.