SCR11816: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02: từ ngày 19/06/2019 đến và không bao gồm ngày 19/12/2019 của trái phiếu SCR11816.
03-12-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Tên chứng khoán
Trái phiếu SCR.BOND.2018
Mã chứng khoán:
SCR11816
Mã ISIN:
VN0SCR118166
Mệnh giá:
100,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
TPCT
Ngày đăng ký cuối cùng:
11/12/2019
Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02: từ ngày 19/06/2019 đến và không bao gồm ngày 19/12/2019 của trái phiếu SCR11816.
Tỷ lệ thanh toán: 5,013699% trái phiếu (01 trái phiếu nhận được nhận 5.013,699 đồng). Tổng số tiền lãi trái phiếu thực nhận của người sở hữu trái phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.
Ngày thanh toán: 19/12/2019
Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu công ty sẽ được Ngân hàng TMCP Phương Đông – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thanh toán vào tài khoản của người sở hữu đã đăng ký khi mua trái phiếu vào ngày 19/12/2019.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 13/12/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.