SCJ: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
08-11-2019
Theo công văn số 1318/TB-SGDHN ngày 06/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch SCJ, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn
Mã chứng khoán:
SCJ
Mã ISIN:
VN000000SCJ3
Ngày giao dịch chính thức :
18/11/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SCJ từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 18/11/2019 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo