SCI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
13-08-2019
Theo công văn số 895/TB-SGDHN ngày 08/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SCI niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C
Mã chứng khoán:
SCI
Mã ISIN:
VN000000SCI5
Ngày giao dịch chính thức :
15/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SCI niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 15/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2019).
Tin tiếp theo