SAM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
08-11-2019
Theo công văn số 1328/TB-SGDHCM ngày 05/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết SAM, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
Mã chứng khoán:
SAM
Mã ISIN:
VN000000SAM1
Ngày giao dịch chính thức :
14/11/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SAM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 14/11/2019.(Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2019)
Tin tiếp theo