SAM: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
11-09-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần SAM Holdings
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings
Mã chứng khoán:
SAM
Mã ISIN:
VN000000SAM1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/09/2019
Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018
– Tỷ lệ thực hiện: 100:03 (Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền nhận sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
– Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán tỷ lệ thực hiện quyền và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi xử lý cổ phiếu lẻ của từng cổ đông sẽ được hủy bỏ.
– Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.235 cổ phiếu. Số cổ phiếu A nhận được như sau: (1.235 x 3) : 100 = 37,05 làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A nhận được 37 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
– Địa điểm thực hiện: 
+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng của CTCP SAM Holdings (152/11B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)  và xuất trình chứng minh nhân dân.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 27/09/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo