S99: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
14-08-2019
Theo công văn số 909/TB-SGDHN ngày 12/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu S99 niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI
Mã chứng khoán:
S99
Mã ISIN:
VN000000S990
Ngày giao dịch chính thức :
19/08/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán S99 niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2019).
Tin tiếp theo