RIC – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
31-08-2018

Lợi nhận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 là 0,35 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2018 là-172,51 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018, được chuyển từ diện chứng khoán bị kiểm soát sang diện cảnh báo.

Tin tiếp theo