RCL: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
17-01-2020
Theo công văn số 42/TB-SGDHN ngày 14/01/2020 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu RCL niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Địa ốc Chợ Lớn
Mã chứng khoán:
RCL
Mã ISIN:
VN000000RCL1
Ngày giao dịch chính thức :
20/01/2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán RCL niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 20/01/2020 (Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 14/08/2019).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo