PVD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
09-09-2019
Theo công văn số 1146/TB-SGDHCM ngày 30/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PVD, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty CP khoan và dịch vụ khoan dầu khí
Mã chứng khoán:
PVD
Mã ISIN:
VN000000PVD2
Ngày giao dịch chính thức :
09/09/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PVD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/09/2019 (Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2019).
Tin tiếp theo