PTX: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
12-04-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
Mã chứng khoán:
PTX
Mã ISIN:
VN000000PTX4
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
26/04/2019
– Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
– Mã quyền mua MIRPTX191
– Mã ISIN quyền mua: VNMIRPTX1915
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 13/05/2019 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 06/06/2019)
– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 1.949.229 cổ phiếu
– Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Tỷ lệ thực hiện: 100:50,00001285 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 50,00001285 cổ phiếu phát hành thêm)
– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
+ Nguyên tắc làm tròn: Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu,  cổ đông A sẽ được quyền mua 100×50,00001285%=50,00001285 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 50 cổ phiếu.
– Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết:
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc  lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được.
+ Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ việc phân phối cho các cổ đông không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 10 điều 4 Thông tư 162/2015/TT-BTC.
+ Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP
– Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần. Trường hợp cổ đông từ chối quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho bên thứ 02 nhưng bên thứ 02 không được chuyển nhượng tiếp quyền mua cổ phiếu cho bên thứ 03.
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần
– Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 03/06/2019
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
– Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán Công ty.
– Thông tin về tài khoản phong toả  đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
+ Số tài khoản: 0101.001.224.789
+ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 03/05/2019
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA  MÃ CHỨNG KHOÁN PTX

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

– Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2019

– Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày 03/05/2019.

– Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 17/05/2019.

– Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 03/06/2019.

– Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: 05/06/2019.

– Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành