PTB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
22-05-2018
Theo công văn số 673/TB-SGDHCM ngày 16/05/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PTB, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PTB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phú Tài
Mã chứng khoán:
PTB
Mã ISIN:
VN000000PTB0
Ngày giao dịch chính thức :
07/04/2020
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo