PRT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
27-11-2019
Theo công văn số 1382/TB-SGDHN ngày 25/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch PRT, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
PRT
Mã ISIN:
VN000000PRT6
Ngày giao dịch chính thức :
02/12/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PRT từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 02/12/2019 (Cổ phần Nhà nước nắm giữ, cổ phần bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên và cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược).

Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .

Tin tiếp theo