Phan Trí Nghĩa – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 215.125 CP (CTCP Nhựa Bao bì Vinh – VBC)
21-02-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Trí Nghĩa
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: VBC
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.875 CP (tỷ lệ 0,13%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 215.125 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 25/02/2020
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/03/2020.
Tin tiếp theo