Phạm Thị Ngọc Lan – người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 100.000 CP (CTCP Quản lý Đường sông số 3 – DS3)
03-12-2019
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Ngọc Lan
– Mã chứng khoán: DS3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 800.000 CP (tỷ lệ 7,5%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Phả
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.500.000 CP (tỷ lệ 14,06%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: mua cổ phiếu DS3
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/12/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/01/2020.
Tin tiếp theo