Phạm Bá Quang – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật – đã mua 273.000 CP (CTCP Đầu tư MST – MST)
21-01-2020
– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Bá Quang
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
– Mã chứng khoán: MST
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.296.240 CP (tỷ lệ 3,65%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 273.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.569.240 CP (tỷ lệ 4,42%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến về giá không phù hợp
– Ngày bắt đầu giao dịch: 27/12/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 15/01/2020.
Tin tiếp theo