PGI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
12-09-2017
Theo công văn số 1018/TB-SGDHCM ngày 05/09/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PGI, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex
Mã chứng khoán:
PGI
Mã ISIN:
VN000000PGI2
Ngày giao dịch chính thức :
21/08/2022
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PGI từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 21/08/2022 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
Tin tiếp theo