PEQ: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
31-07-2019
Theo công văn số 841/TB-SGDHN ngày 26/07/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch PEQ, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex
Mã chứng khoán:
PEQ
Mã ISIN:
VN000000PEQ0
Ngày giao dịch chính thức :
02/08/2019
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PEQ từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 02/08/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2019).
Tin tiếp theo