PBP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
04-09-2019
Theo công văn số 1025/TB-SGDHN ngày 28/08/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PBP niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán:
PBP
Mã ISIN:
VN000000PBP8
Ngày giao dịch chính thức :
06/09/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PBP niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 06/09/2019 (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019).
Tin tiếp theo