PAN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
16-11-2018
Theo công văn số 1368/TB-SGDHCM ngày 13/11/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PAN, (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PAN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
Mã chứng khoán:
PAN
Mã ISIN:
VN000000PAN5
Ngày giao dịch chính thức :
27/09/2019
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
Tin tiếp theo