PAN: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
02-04-2019
Theo công văn số 481/TB-SGDHCM ngày 28/03/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết PAN, (Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 01/02/2019). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PAN từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn PAN
Mã chứng khoán:
PAN
Mã ISIN:
VN000000PAN5
Ngày giao dịch chính thức :
05/04/2019
Tin tiếp theo