OIL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
20-03-2020
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần
Mã chứng khoán:
OIL
Mã ISIN:
VN000000OIL5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
07/04/2020
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: 8h30, ngày 27/04/2020
– Địa điểm thực hiện: Khách sạn Equatorial, số 242 Đường Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM
– Nội dung họp:
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty;
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của hội đồng quản trị (HĐQT);
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát (BKS);
4. Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 và phương án quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS;
5. tờ trình thông qua BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019;
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT;
9. Các nội dung khác theo Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp (nếu có).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 09/04/2020.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
Tin tiếp theo