NVT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019
04-10-2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
Mã chứng khoán:
NVT
Mã ISIN:
VN000000NVT3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
17/10/2019
– Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
–  Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 11 năm 2019 (công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể sau)
–  Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội (Công ty sẽ thông báo cụ thể sau)
–  Nội dung họp: Dự kiến các nội dung sau:  
+ Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
+ Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2019;
+ Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và năm 2018;
+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022);
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông bất thường.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/10/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã  được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.